Aby zostać członkiem MedTech Polska należy:

1. Zapoznać się ze Statutem MedTech Polska,
2. Zapoznać się z Kodeksem Etyki MedTech Polska,
3. Wypełnić formularz zgłoszenia

4. Uiścić jednorazową opłatę wpisową, a w kolejnych miesiącach składki członkowskie, które są pochodną wielkości obrotów członka.
5. Wypełniony formularz wraz z dołączonymi:

  • aktualnym odpisem z Krajowego Rejestru Sądowego,
  • nr identyfikacji podatkowej NIP
  • regonem
  • oraz dwiema rekomendacjami wystawionymi przez członków MedTech Polska

należy przesłać na adres biura MedTech Polska.

Decyzję o przyjęciu w poczet członków Izby podejmuje Zarząd Izby na najbliższym posiedzeniu, o której informuje ubiegającego się o członkostwo na piśmie.

W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o kontakt z biurem MedTech Polska.