medycyna

06 lutego 2023

Opieka koordynowana nadzieją na pełne wykorzystanie potencjału medycyny laboratoryjnej w Polsce

Podczas Seminarium Zespołu Doradców Komisji Zdrowia „Radykalne zwiększenie dostępności i jakości świadczeń zdrowotnych”, które odbyło się 6 lutego 2023 r., Związek Pracodawców MedTech Polska przedstawił swoje stanowisko dotyczące finansowania medycyny laboratoryjnej w ramach systemu ochrony zdrowia, którego nacisk powinien zostać położony także na profilaktykę oraz prowadzenie badań przesiewowych. Profilaktyka powinna docelowo odgrywać rolę równoważną z medycyną naprawczą, bowiem stanowi ona fundament walki m.in. z chorobami cywilizacyjnymi oraz właściwej opieki nad osobami starszymi.

Jarosław Wyligała, prezes Zarządu MedTech Polska, podkreślił, że medycyna laboratoryjna powinna być traktowana jako kluczowy element szeroko rozumianej profilaktyki. „Jak jednoznacznie wskazują badania, właściwie wykorzystywana medycyna laboratoryjna wydatnie przekłada się na wzrost skuteczności oraz efektywności kosztowej leczenia, bowiem umożliwia wykrycie chorób na wczesnym etapie jeszcze zanim zaczną wywoływać objawy lub nawet stanów grożących dopiero wstąpieniem choroby i wdrożenie odpowiedniej terapii” – wyjaśnia Jarosław Wyligała.

By leczenie było tańsze i bardziej efektywne, niezbędny jest właściwie skonstruowany koszyk laboratoryjnych badań diagnostycznych, który pozwoli już na wczesnym etapie zdiagnozować zagrożenia i podjąć zawczasu odpowiednie działania bez konieczności hospitalizacji oraz przeprowadzania drogich procedur medycznych – co odbędzie się z korzyścią dla systemu służby zdrowia, samych pacjentów oraz całej gospodarki.

„W celu skonstruowania koszyka świadczeń medycyny laboratoryjnej dostępnych dla pacjenta zasadne jest utworzenie oraz wycena katalogu świadczeń, a następnie przeprowadzenie negocjacji tych parametrów. Jak dotąd, z uwagi na ograniczone fundusze na nią przeznaczane oraz sposób refundacji, medycyna laboratoryjna odgrywa zbyt marginalną rolę. Problem ograniczonej dostępności do świadczeń medycyny laboratoryjnej w ramach diagnostyki, w tym wczesnego wykrywania chorób cywilizacyjnych, dotyczy w szczególności POZ, gdzie obowiązuje model rozliczania badań laboratoryjnych, który nie motywuje lekarzy do kierowania pacjentów do laboratoryjnych badań przesiewowych, a wręcz zniechęca ich do tego z uwagi a obawę o nadmierne obciążenie finansowe placówki” – komentuje Jarosław Wyligała.

Problem niewystarczającego wykorzystywania medycyny laboratoryjnej może zostać choć częściowo rozwiązany m.in. w ramach wdrażania opieki koordynowanej, której założeniem jest właśnie poszerzenie wachlarza diagnostyki przeprowadzanej w ramach podstawowej opieki zdrowotnej.

MedTech Polska zwraca także uwagę, że faktyczne ograniczenia dostępu pacjenta do badań laboratoryjnych idą w parze z brakiem prozdrowotnych nawyków pacjentów. Jak wynika z analizy przeprowadzonej w przeszłości przez Główny Urząd Statystyczny, wykonywanie badań diagnostycznych nie jest powszechnie stosowaną praktyką. Z raportu GUS odnoszącego się do zagadnienia medycyny laboratoryjnej wynika, że z wybranych, podstawowych badań diagnostycznych (morfologia krwi, badanie ogólne moczu, cytologia, badanie poziomu PSA, badanie ogólne kału, badania genetyczne) w ciągu roku korzysta nie więcej niż 46% ankietowanych.3 Powyższe skutkuje brakiem wykrywania poważnych zagrożeń dla zdrowia pacjenta na wczesnym etapie, co ostatecznie prowadzi do niewydolności systemu ochrony zdrowia.

Wobec umiarkowanego zainteresowania ogółu społeczeństwa medycyną laboratoryjną MedTech Polska apeluje o takie zorganizowanie modelu rozliczania medycyny laboratoryjnej, by to lekarze aktywnie kierowali pacjentów na tego rodzaju badania.

—————————————————-

MedTech Polska jest stowarzyszeniem zrzeszającym działające w Polsce firmy zaangażowane w badania, rozwój, produkcję, dystrybucję i import wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro (IVD). Reprezentuje branżę IVD  wobec organów regulacyjnych, stowarzyszeń naukowych i korporacji zawodowych. Wraz z innymi podmiotami działa na rzecz stałego poprawiania standardów opieki medycznej w Polsce. Stowarzyszenie MedTech Polska dąży do tego, by lekarze mogli podejmować decyzje medyczne i kliniczne na podstawie najlepszej informacji diagnostycznej, korzystali z najlepszych możliwych narzędzi i technologii medycznych związanych z wyrobami medycznymi do diagnostyki in vitro. Na poziomie międzynarodowym MedTech Polska współpracuje z MedTech Europe, europejskim stowarzyszeniem branżowym reprezentującym przemysł technologii medycznych, od diagnozy do wyleczenia.