tlo2

23 marca 2017

Nowy Kodeks etyki branży technologii medycznych – obowiązuje od 1 stycznia 2017

Jako członek europejskiej organizacji branży technologii medycznych MedTech Europe pragniemy poinformować o zmianie zasad współpracy branży technologii medycznych z sektorem ochrony zdrowia.

Niniejszym przedstawiamy Państwu najważniejsze kwestie, które zostały ujęte w nowym Kodeksie Etyki branży technologii medycznych. Wprowadzane zmiany będą miały znaczący wpływ na dotychczasowy kształt relacji pomiędzy przedstawicielami branży technologii medycznych, a pracownikami ochrony zdrowia („HCP”) i organizacjami ochrony zdrowia („HCO”), w tym m.in. na organizowanie konferencji medycznych czy niezależną edukację medyczną.

Czemu służy Kodeks?

Kodeks powstał w celu uregulowania interakcji pomiędzy firmami członkowskimi MedTech Europe a HCP i HCO, by zapewnić, że wsparcie oferowane przez przedsiębiorców z branży technologii medycznych oraz ich działalność w relacji z klinicystami, lekarzami, diagnostami laboratoryjnymi, pielęgniarkami, szpitalami, klinikami lub innymi organizacjami ochrony zdrowia, będą stosowne i przejrzyste dla współpracujących stron jak i dla opinii publicznej.

Czego dotyczą główne zmiany? 

  • wprowadzenia obowiązku powiadamiania pracodawcy lub przełożonego HCP o planowanej współpracy w zakresie np. sponsoringu lub usług świadczonych na rzecz firmy;
  • bezpośredniego sponsorowania HCP w wydarzeniach organizowanych przez podmioty trzecie – tego rodzaju wsparcie finansowe będzie stopniowo zastępowane wsparciem w formie grantów edukacyjnych i będzie możliwe jedynie do 31.12.2017; od 1 stycznia 2018 firmy członkowskie będą mogły wspierać finansowo wyłącznie HCO (np. poprzez granty na cele edukacyjne, badawcze, stypendialne) a nie indywidualnie HCP;
  • wprowadzenia obowiązku udokumentowania oraz ujawniania przez firmy członkowskie do publicznej informacji korzyści przekazanych w formie grantów edukacyjnych;
  • wydarzeń organizowanych lub wspieranych przez firmy członkowskie – wszystkie takie wydarzenia będą musiały być zgodne z wyznaczonymi kryteriami dotyczącymi np.: odpowiednich lokalizacji, czy zachowania dozwolonych przejawów gościnności, nieobejmujących osób towarzyszących lub współmałżonków itp.;
  • konferencji międzynarodowych – firmy członkowskie będą mogły wspierać udział HCP tylko w takich konferencjach, które spełniają wymóg zgodności z Systemem Weryfikacji Konferencji (ang. Conference Vetting System – CVS); więcej informacji na temat CVS można uzyskać na stronie: www.ethicalmedtech.eu.

 Kogo będzie obowiązywał Kodeks?

Kodeks będzie obowiązujący w Polsce dla:

  • firm będących członkami korporacyjnymi (Corporate Members) organizacji MedTech Europe – od dnia 1 stycznia 2017 r.;
  • firm będących członkami izb gospodarczych (National Associations Members) zrzeszonych w MedTech Europe – innych niż ww. członkowie korporacyjni od  dnia wdrożenia Kodeksu przez izby gospodarcze (IPDDL – od 1 stycznia 2017) z uwzględnieniem okresu przejściowego dla ww. bezpośredniego sponsorowania HCP, który będzie trwał do 31.12.2017 r.

Wyżej wymienione firmy będą zobowiązane do przestrzegania Kodeksu. W efekcie współpraca firm z HCP i HCO będzie przebiegać zgodnie ze standardami określonymi w Kodeksie.

Zapraszamy do obejrzenia clipu – link: Kodeks Etyki MedTech Europe – kierunki zmian we współpracy pomiędzy branżą technologii medycznych a pracownikami i organizacjami ochrony zdrowia 

 

Polecamy także zapoznać się z ulotkami informacyjnymi:

Informacja dla HCP

Informacja dla HCO