Misja i Wizja

MedTech Polska jest pełnoprawnym członkiem MedTech Europe.

Nasze cele

Upowszechnianie wiedzy o zagadnieniach Medycyny Laboratoryjnej i Life Science; w szczególności roli informacji diagnostycznej w procesach wykrywania, monitorowania oraz leczenia. Ułatwianie dostępu do innowacyjnych technologii do diagnostyki medycznej oraz do badań biologicznych dla obywateli, pacjentów, pracowników służby zdrowia, placówek naukowych i badawczych oraz systemów opieki zdrowotnej

Nasza misja

Reprezentowanie wspólnych interesów swoich członków poprzez oferowanie wsparcia we wszelkich sprawach dotyczących funkcjonowania polskiego rynku wyrobów medycznych oraz technologii Life Science – w szczególności rozwiązań i regulacji prawnych,

Konsolidowanie branży diagnostyki medycznej i stosowanej w medycynie w celu tworzenia silnego i liczącego się głosu przemysłu jak również dla zapewnienia ochrony interesów branżowych,

Bycie wiodącym głosem branży Medycyny Laboratoryjnej i Life Science – budowanie i utrzymywanie pozycji zaufanego partnera podmiotów ustawodawczych, organów regulacyjnych, stowarzyszeń naukowych, korporacji zawodowych i innych kluczowych interesariuszy.

Propagowanie, w oparciu o Kodeks Etyki MedTech, najwyższych standardów etycznych w branżach Medycyny Laboratoryjnej i Life Science – we wszystkich działaniach związanych ze szkoleniami, edukacją medyczną i relacjami zawodowymi z pracownikami służby zdrowia

Wspomaganie systemu opieki zdrowotnej w przejściu na system oceny oparty o wartość informacyjną wykonywanych świadczeń (Value Based Health Care)

Pogłębianie wiedzy o nowoczesnej Medycynie Laboratoryjnej ukierunkowanej na edukację pacjenta i profesjonalistów medycznych – z nadrzędnym celem budowania  wraz z innymi podmiotami  koalicji na rzecz stałego poprawiania standardów opieki medycznej w Polsce oraz do prowadzenia dalszego postępu / innowacji w rozwoju wyrobów stosowanych w medycynie  laboratoryjnej i badań naukowych.