Strefa dla Członków

MedTech Polska jest pełnoprawnym członkiem MedTech Europe.

Serdecznie zapraszamy do pracy w grupach roboczych MedTech Polska.

1. Grupa KIO

Na wniosek Firm członkowskich Zarząd MedTech Polska podjął inicjatywę mającą na celu doprowadzenie do zmiany zapisów projektów umów „przetargowych”, w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego. Inicjatywa ta ma na celu w szczególności, uzyskanie zmiany nastawienia zamawiających, aby projekty te, nie naruszały zasad uczciwej konkurencji oraz nie stawiały wykonawców w jaskrawy sposób w nierównej pozycji, gdzie interes zmawiającego uzyskuje absolutny priorytet kosztem interesu prawnego i majątkowego wykonawców.
W ramach pracy Grupy Roboczej „Standardy” została opracowana lista klauzul abuzywnych oraz przygotowane założenia dla niniejszego Projektu.
Kolejnym krokiem w realizacji projektu jest wniesienie przez MedTech Polska do Krajowej Izby Odwoławczej kilkudziesięciu odwołań na zapisy dokumentacji przetargowej, w szczególności zapisy projektów umów przetargowych, w celu zaskarżenia klauzul abuzywnych znajdujących się na stworzonej przez Grupę Standardy liście.
Zakładamy, iż doprowadzi to do zmiany zachowań rynkowych po stronie Zamawiającego, a w efekcie do pojawiania się właściwych zapisów w umowach przetargowych.

Po więcej informacji o bieżącej pracy grupy zapraszamy po zalogowaniu: TU

2. Grupa Standardy prowadzenia usług dla placówek leczniczo-diagnostycznych” („Standardy”)

Grupa jest wsparciem grupy roboczej organizowanej przez Urząd Zamówień Publicznych, aktywność tej grupy uzależniona jest od bieżących prac legislacyjnych w kraju.
Liderem grupy Standardy ze strony Zarządu MTPL jest Pan Krzysztof Osiak.

Zakres tematyczny:

  1. Klauzule abuzywne
  2. Klauzule waloryzacyjne
  3. Inne nieuczciwe postanowienia umowne (np. kary umowne, nierealistyczne terminy dostaw)
  4. Nadmierne rozszerzanie przedmiotu zamówienia (np. gospodarka ściekowa, roboty budowlane)
  5. Kryteria oceny ofert – cena zamiast jakości
  6. Warunki serwisu

Celem grupy było wypracowanie mechanizmu działania, który pozwoli Medtech Polska reagować na niedozwolone klauzule we wzorach umów o zamówienie publiczne oraz promować wobec zamawiających dobre praktyki w tym zakresie, w zgodzie z zadaniami statutowymi i z poszanowaniem prawa konkurencji. Obecnie grupa będzie spotykać się z wybraną kancelarią prawną, która zgodnie z ustaleniami z ostatniego Zgromadzenia członków MTPL, będzie zaangażowana w odwołania do KIO.

3. Grupa Compliance i Kodeksu Etyki

Jest wsparciem w spotkaniach dotyczących uruchomienia krajowego systemu oceny wydarzeń edukacyjnych (SOWE) oraz programu szkoleniowego Diagkompas BIS, dla HCP i przedstawicieli rynku wyrobów medycznych, w zakresie prawa zamówień publicznych i etyki w biznesie w oparciu o Kodeks Etyki MedTech Polska.

4. Grupa STAT IVD

Grupa pracowała nad stworzeniem optymalnego arkusza grupowania wyrobów IVD pod kątem analizy rynku, który będzie uwzględniał oczekiwania małych, średnich i dużych firm. Nowy format matrycy jest stosowany w raportowaniu IVD STAT na rok 2023.

5. Grupa Kampania PR/ medialna

Zadaniem grupy jest wparcie w tworzeniu strategii kampanii PR Medycyny Laboratoryjnej oraz współpraca z KOL, decydentami i ekspertami w tej dziedzinie

6. Grupa Life Science (LS)

Grupa zajmuje się pozyskiwaniem nowych członków MedTech Polska oraz tworzeniem raportu statystycznego z obszaru Lifie Science.

7. Grupa ds. LTO

Wspiera stowarzyszenie w zakresie aktualizacji strony LTO, której MedTech Polska jest administratorem, z punktu widzenia własnego doświadczenia oraz profilu działania firm.