Etyka

MedTech Polska propaguje, w oparciu o Kodeksu Etyki MedTech, najwyższe standardy etyczne w branżach Medycyny Laboratoryjnej i Life Science – we wszystkich działaniach związanych ze szkoleniami, edukacją medyczną i relacjami zawodowymi z pracownikami służby zdrowia.

MedTech Polska promuje zrównoważone środowisko regulacyjne, pomagające branży technologii medycznych w spełnieniu rosnących potrzeb i oczekiwań Polski i Europy w zakresie ochrony zdrowia.

Promuje również wartości naszej branży oraz to, w jaki sposób technologie medyczne mogą pomagać w ratowaniu życia i podnoszeniu jego jakości, a także uczestniczymy we wspieraniu bardziej zrównoważonych systemów opieki zdrowotnej.

MedTech Polska zabiega o to, aby wszelkie relacje pomiędzy podmiotami działającymi na rynku ochrony zdrowia w obszarze wyrobów medycznych do diagnostyki odbywały się w sposób etyczny, z poszanowaniem obowiązującego prawa.

W grudniu 2022 r. na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Członków Medtech Polska została przyjęta nowelizacja (2.0) Kodeksu Etycznych Praktyk Biznesowych stanowiący implementację do polskich realiów regulacji MedTech Europe Code of Ethical Business Practice.

Kodeks Etycznych Praktyk Biznesowych MedTech Polska/Europe wyznacza restrykcyjne, jasne i przejrzyste zasady dotyczące kontaktów pomiędzy branżą technologii medycznych a HCP oraz organizacjami ochrony zdrowia (HCO), w tym wydarzeń organizowanych przez firmy, umów z HCP o świadczenie usług, badań oraz wsparcia finansowego edukacji medycznej.

MedTech Polska poprzez wdrożenie Kodeksu realizuje zobowiązania wynikające z członkostwa w organizacji MedTech Europe.

Przyjęcie zasad analogicznych do tych określonych w ramach Kodeksu Etyki MedTech Europe przez wszystkie zrzeszone organizacje krajowe ma na celu zapewnienie jednolitego standardu i przejrzystości interakcji Firm medycznych z pracownikami i organizacjami ochrony zdrowia. Treść Kodeksu odpowiada treści Kodeksu MedTech Europe.

Kodeks obowiązuje wszystkie firmy z branży Medycyny Laboratoryjnej (diagnostyki in vitro) i wyrobów medycznych będące członkami MedTech Polska/Europe.

Podstawowe zasady

  • Niezależność: kontakty pomiędzy HCP a firmami z branży technologii medycznych, które stosują Kodeks Etyki MedTech Europe powinny być niezależne od transakcji sprzedażowych oraz używania lub rekomendowania ich produktów.
  • Przejrzystość: firmy z branży technologii medycznych, które stosują Kodeks Etyki MedTech Europe dbają o to, by pracodawca lub przełożony HCP wiedział o wszelkich kontaktach lub współpracy pomiędzy nimi a HCP.
  • Dokumentowanie: wszelkie kontakty pomiędzy firmami z branży technologii medycznych, które stosują Kodeks Etyki MedTech Europe a HCP muszą znaleźć odzwierciedlenie w pisemnej umowie i być właściwie udokumentowane. Umowy z HCP o świadczenie usług
  • HCP mogą zwierać umowy konsultingowe z firmami z branży technologii medycznych, które stosują Kodeks Etyki MedTech Europe, o ile wynagrodzenie z tytułu świadczonych usług znajduje się w granicach godziwej wartości rynkowej (fair market value), a umowa jest dopuszczalna w świetle prawa obowiązującego w danym kraju. Artykuły edukacyjne i upominki
  • Wszelkie skromne upominki i materiały edukacyjne muszą być związane z dziedziną danego HCP, służyć pacjentom oraz rzeczywiście spełniać funkcję edukacyjną. Zabrania się oferowania w ramach upominków pieniędzy bądź ich ekwiwalentów.

MedTech Polska głęboko wierzy, że Kodeks Etycznych Praktyk Biznesowych będzie  pomocnym narzędziem i przewodnikiem w kontaktach przedstawicieli rynku wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro  z przedstawicielami placówek ochrony zdrowia.

MedTech Polska prowadzi szeroko zakrojony projekt DiagKompas, którego celem jest promowanie etycznych relacji pomiędzy przedstawicielami branży wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro, a przedstawicielami systemu ochrony zdrowia. [czytaj więcej w sekcji DiagKomplas]